Przedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 • produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z)
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
 • obróbka i usuwanie odpadów inne niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
 • działalność związaną z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
 • roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
 • roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 41.91.Z)
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z)
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 • tynkowanie(PKD 43.31.Z)
 • zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
 • posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)
 • malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z)
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
 • sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z)
 • sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)
 • sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
 • transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
 • pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
 • pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z)
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

 • Opublikował: Marcin Celejewski
  Publikacja dnia: 28.06.2022, 23:22
  Dokument oglądany razy: 116
  Podpisał: Radosław Maj
  Dokument z dnia: 04.03.2011